การพัฒนาแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปี 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 สิงหาคม 2562

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 2023 คน 

คณาจารณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ "การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
แจ้งข่าวด่วน จากสำนักวิชาการ 
เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจในประเด็นวิจัยเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์3ประเด็นเพื่อขอทุนวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้
๑.การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายพระบัณฑิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
๒.การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติผู้พำนักในจังหวัดเชียงใหม่
๓.การพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับชาวญี่ปุ่นที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจมาร่วมกันพัฒนาโครงการ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 061-998-1978
ข้อมูลดาวน์โหลด 

 

 

 

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

ข่าวงานวิจัย