ประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย 2564 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 สิงหาคม 2562

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 1448 คน 

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานชี้แจงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๒ แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต  ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีมติในที่ประชุมมอบหมายให้แต่งตั้งหัวหน้าแผนงานวิจัย ดังนี้
๑.แผนงานวิจัย ๑ การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายพระบัณฑิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ (ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น)
๒.แผนงานวิจัย ๒ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติผู้พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ (ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง)
๓.แผนงานวิจัย ๓ การพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับชาวญี่ปุ่นที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ (ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์)


ดาวน์โหลดเอกสารแผนงานวิจัย2556

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ดาวน์โหลดเอกสารแผนงานวิจัย2556

 

 

 

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

ข่าวงานวิจัย