กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ที่อยู่ 139 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

โทรศัพท์ : 053-278967 ต่อ 211

เว็บไซต์ : www.phothitech.com

อีเมล์ phothitech@gmail.com

Facebook : phothitech

Line :