กลไกการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2566

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 281 คน 

รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ และคณะ ได้ดำเนินการการวิจัยย่อยที่ 5 เรื่อง กลไกการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง กลไกการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อการสังเคราะห์และถอดบทเรียนวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธต้นแบบในประเทศไทย 2. เพื่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อาชีพและทักษะอนาคตสำหรับวิทยาลัยอาชีวะและเทคนิคยุคชีวิตวิถีใหม่ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาวิธีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ 5. เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาอาชีววิถีพุทธที่เป็นเลิศสำหรับการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่

งานวิจัยนี้ ได้นำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบบรมและบรรยายให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีววิถีพุทธ ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลไกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากระดับมาตรฐานสู่ระดับ Expert แนวทางกิจกรรม : ฝึกอบรม/สัมมนา ทักษะความชำนาญเชี่ยวชาญให้กับครู ปรับโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคุณลักษณะสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาจากระดับมาตรฐานสู่ระดับ Expert แนวทางกิจกรรม : ทำ MOU กับสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่าย สัมมาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนให้ชุมชน รู้สึกเป็นเจ้าของอาชีวศึกษา ทำ MOU กับ สถาบันการศึกษาในประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการและวิชาชีพของครูและผู้เรียน กิจกรรมที่ 3 ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ห้องเรียนอาชีพ” รูปแบบที่ 1 อบรมวิชาชีพระยะสั้น สถานศึกษา (New Normal) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จากมาตรฐานอาชีพระดับ 1 (มัธยมศึกษาต้น) ระดับ 2 (มัธยมศึกษาปลาย) และจัดการเรียนการสอน ตามความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบที่ 2 สะสมผลการเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) รูปแบบที่ 3 ร่วมพัฒนารายวิชาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยมีการบูรณาการการสอนร่วมกันระหว่างครูและห้องเรียน/ปฏิบัติการของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) (2) การริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction) (3) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) (4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) (5) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)

 

 

กิจกรรมที่ 5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills หรือ 4Cs) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills หรือ 4Cs) ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) (2) การสื่อสาร (Communication) (3) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) (4) การสร้างสรรค์ (Creativity)

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ข่าว

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ภาพ

ข่าวงานวิจัย