ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ อาเซียน

         เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงบูรณาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม

         ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงบูรณาเชิงบูรณาการส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมต่อจำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด

         ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ ร้อยละของงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

         กลยุทธ์ ๒.๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

         เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

         ตัวชี้วัด ๒.๒.๑ จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

         กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการศึกษา พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

         กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในระดับชาติและนานาชาติ

         กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดทำวารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI และระดับนานาชาติ

         กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๔ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ

         กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๕ จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

         กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๖ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัย