รายการข้อมูล (Detail)

ลำดับ (No.)
รายชื่อ (Name-Surname)
สถานะ (Status)