ปณิธาน & วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & วัตถุประสงค์

ปณิธาน & วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & วัตถุประสงค์

ปณิธาน

สถานศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมบูรณาการกับพระพุทธศาสนา

 

วิสัยทัศน์

การจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่มีหลักสูตรบูรณาการกับพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

 

พันธกิจ

การเรียนการสอนและการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม

การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรม

การให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านภาษาและวัฒนธรรม

การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมาตราฐาน

เพื่อสร้างพุทธนวัตกรรมการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อบริการวิชาการด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรมแก่สังคม