ประกาศยกย่องและแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ปี 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 มีนาคม 2565

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 735 คน 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC)
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 (MCULPN – AC) เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”“Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” โดยใช้ระบบการประชุม Onsite and Online ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการภายนอกสถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีอาจารย์และยักวิจัยของวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

๑.  ประกาศยกย่องผลงานวิจัยระดับดี ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมในล้านนา” ของ นายปฏิเวธ เสาว์คง ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช นายธีระพงษ์ จาตุมา นายอำนาจ ขัดวิชัย ๒. ประกาศยกย่องผลงานวิจัยระดับดี ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา” ของ ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว ๓. ประกาศยกย่องผลงานวิจัยระดับดี ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและอนุรักษ์การสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา” ของ ผศ.ดร. นพดณ ปัญญาวีรทัต พระปลัดสถิตย์ โพธิญาโณ (โพธ์หล้า) พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) น.ส.สกุณา คงจันทร์ ๔. ประกาศยกย่องนักวิจัย ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ (NBRC2022) และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีประจำปี ๒๕๖๔

 

 

 

 

administration / ข่าว

administration / ภาพ

ข่าวงานวิจัย