การประชุม

ลำดับ วันที่ รายการ ไฟล์
1 31 ก.ค. 2564 ๕.๑.๕-๔ โครงการจัดการความรู้ระดับสถาบัน เรื่อง “พุทธจิตรกรรมลายรดน้ำล้านนาร่วมสมัย”
2 17 ก.ค. 2563 แบบฟอร์มโครงการ มจร เชียงใหม่ 2564
3 17 ก.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน 12 ปี-2561
4 17 ก.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผน 12 ปี
5 17 ก.ค. 2563 แบบรายงานโครงการปี 63
6 17 ก.ค. 2563 ระเบียบวาระการประชุมงานบริการวิชาการฯ
7 10 มี.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8 10 มี.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
9 10 มี.ค. 2563 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริการวิ
10 10 มี.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัย
11 10 มี.ค. 2563 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมปี 2563