การพัฒนาเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กรกฎาคม 2565

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 691 คน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาสู่อาเซียน การวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางพระพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาสู่อาเซียนระหว่างวันที่ ๔-๗-๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโดย สำนักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขับเคลื่อนข่ายความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาเครือข่ายพระนิสิต ในการเผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ๑) สำนักงานวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒) ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓) ตัวแทนนิสิต ต่างประเทศ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ๔) เครือข่ายด้านการศึกษาและสุขภาพ วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบ (On-site) และ รูปแบบ Online ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโดย นิสิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาพัฒนาสังคม ร่วมกับ สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ ลักษณะกิจกรรม ๑. ประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางพระพระพุทธศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อม จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐ รูป/คน (ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔) ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนข่ายความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน จำนวน ๓๐ รูป/คน (ในวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๔) ๓. การจัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ๓.๑ จัดประชุมสัมมนาและประชุมคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง ๓.๒ การประชาสัมพันธ์จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ๓.๓ จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ วัน ๓.๔.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศอินเดีย ๓.๕ สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง

 

administration / ข่าว

administration / ภาพ

ข่าวงานวิจัย