ประกาศข่าวยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ปี 2565

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มกราคม 2566

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 273 คน 

รศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นนักวิจัย “รางวัลชมเชย” ประจำปี พ.ศ.2565 และได้นำเสนอในข่าวสารออนไลน์ของวิทยาเขตเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13th International Conference of Buddhist Research Institute of MCU “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” held at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Sawan Campus on January 25th , 2023.

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สำราญ  ขันสำโรง, ฐาวรี ขันสำโรง.  (2562). “ผลของพุทธนวัตกรรมต่อสัญญาณคลื่นสมองในพระภิกษุจังหวัดเชียงใหม่”. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ.2562 ดร.เดชา ตาละนึก, ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง, , ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์, นายปั่น อะทะเทพ, พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท. (2561). “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. แหล่งทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2561 สำราญ ขันสำโรง, ฐาวรี ขันสำโรง. (2561). “บทบาทและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ชาเตอร์ ของพระภิกษุและสามเณรที่พำนักวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่”,แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ.2561 สำราญ  ขันสำโรง.  (2560). “ล้านนา, คติความเชื่อ และกระบวนการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการ ของนักวิชาการตะวันตก”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. แหล่งทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560   บทความทางวิชาการ สำราญ  ขันสำโรง.  (2561). “ล้านนา, คติความเชื่อ และกระบวนการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการ ของนักวิชาการตะวันตก”, วารสาร Journal of Buddhist Studies. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน): 124-136. สำราญ ขันสำโรง, ฐาวรี ขันสำโรง. (2563). “ผลของพุทธนวัตกรรมต่อสัญญาณคลื่นสมองในพระภิกษุจังหวัดเชียงใหม่”, Journal of Buddhist Studies. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน): 181-197. สำราญ ขันสำโรง, ฐาวรี ขันสำโรง. (2562). “บทบาทและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ชาเตอร์ ของพระภิกษุและสามเณรที่พำนักวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่”, วารสาร Journal of Buddhist Studies. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน): 35-51. ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง, ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์, ดร.เดชา ตาละนึก, พระครูใบฎีกาทิพย์พนากณ์ ชยาภินนฺโท, อาจารย์ปั่น อะทะเทพ. (2563). “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารแสงโคมคำ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม): 294-312.

 

 

 

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ข่าว

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ภาพ

ข่าวงานวิจัย