การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนบนฐานธรรมชาติ ศาสนธรรม และวัฒนธรรม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 มกราคม 2566

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 276 คน 

ดร.ประเสริฐ บุปผาสุข และคณะ ได้ดำเนินการการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนบนฐานธรรมชาติ ศาสนธรรม และวัฒนธรรม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบ Health and Wellness Tourism โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนบนฐานธรรมชาติ ศาสนธรรม และวัฒนธรรม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนเชิงนิเวศวัฒนธรรม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรบนฐานธรรมชาติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 4. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

นำองค์ความรู้ส่วนหนึ่งจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยบงตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวดอยหรือข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบสินค้า

ไปใช้ในการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จนก่อเกิดการจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องดอยออร์แกนิค (Organic Brown Rice) ที่มีกรรมวิธีการปลูกและผลิตโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ (organic) ทุกขั้นตอน ในชื่อตราสินค้า (Brand) ว่า “ข้าวโพปริดอยดอกแดง” เป็นข้าวพันธุ์ข้าว “โพปริ” พันธุ์ข้าวเจ้าที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กยาว สีเหลือง มีรสชาติอร่อย นิยมปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นพันธุ์ข้าวหลักที่เลื่องลือว่าอร่อยที่สุดในตำบลบ่อสลี ในรูปแบบถุงบรรจุภัณฑ์อัดสุญญากาศ (vacuum packaging) ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และป้องกันจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต และช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ที่ทำให้เกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสี นำสินค้าไปจำหน่ายบน platform online ต่างๆ เช่น facebook, Line และร้านค้าชุมชน โดยการขายตรงให้กับลูกค้าทางออนไลน์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในช่วงก่อนเทศกาลการท่องเที่ยวฤดูหนาวของตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ข่าว

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ / ภาพ

ข่าวงานวิจัย