สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ”

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 สิงหาคม 2562

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 1802 คน 

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ” จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการจัดงาน
รับทราบบทบาท หน้าที่ของ สกสว. และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แนะนำร่างยุทธศาสตร์ อววน. และแผน ววน. 2563-2565 และการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเส้นทางการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เชิงพื้นที่
ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์
ลงทะเบียนที่นี่

 

 

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

ข่าวงานวิจัย