การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (MCU Nan Congress llll)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 สิงหาคม 2563

ประเภทงานวิจัย จำนวนผู้เข้าชม 1331 คน 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ MCU Nan Congress llll ในหัวข้อเรื่อง “พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอกราบเรียนนิมนต์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในแบบตอบรับ (เอกสารแนบ) ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ที่มีความประสงค์จะนำเสนอผลงานวิชาการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ) หรือติดต่อเบอร์โทร 054-601063, 09-8563-7233 (ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์) อีเมล์ mcunancon2020@gmail.com

เอกสารแนบ แบบตอบรับเข้าร่วม


การส่่งผลงานวิชาการ

 

Administration / ข่าว

Administration / ภาพ

ข่าวงานวิจัย